Öva utrymning vid Ångströmlaboratoriet

Utrymningsövning hålls vart annat år enligt beslut av rektor. Intendenturen vid Ångströmlaboratoriet organiserar därför utrymningsövning vart annat år på  Ångströmlaboratoriet inklusive FREIA-laboratoriet inklusive ”Röda villorna” (hus 17-19). Dessa utrymningsövningar sker under höstterminen då många nya studenter och anställda finns på campus, för att på så sätt se till att dessa personer tidigt kommer i kontakt med brandskyddsfrågor och får tillfälle att träna utrymning.

Intendenturen annonserar vanligtvis dessa övningar till personalen i förväg. På så vis ges verksamheterna möjlighet att anpassa verksamheten, meddela intendenturen om kritiska situationer och förbereda en bra övning.

Att genomföra utrymningsövningar regelbundet och ha en utrymningsplan som alla känner till är ett viktigt steg i det systematiska brandskyddsarbetet. När larmet ljuder ska alla som befinner sig i byggnaden veta hur man ska agera och på bästa sätt tar sig ut. Med väl informerad personal minskar tiden för utrymning och risken för att någon skadar sig i ett skarp läge.

Ett larm innebär att man ska ta sig ut ur de delar av byggnaden där larmet ljuder på snabbats möjliga sätt, orsaken till larmet kan variera brand, kemikalieutsläpp, hot m.m.


* Med grund i lag 2003:788 samt förordning 2003:789 om skydd mot olyckor, samt av Räddningsverket utgivna ”Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete” (SRVFS 2004:3) har rektor vid Uppsala universitet beslutat om ”Systematiskt brandskyddsarbete inom Uppsala universitet” (UFV2004:618), i vilken det bl.a. framgår krav på att utrymningsövningar regelbundet ska genomföras. Säkerhetsavdelningen vid Uppsala universitet har sedan förtydligat detta med att man anser kravet på regelbundenhet uppfyllt om utrymningsövning hålls vart annat år.

Senast uppdaterad: 2022-03-01