Information & kommunikation vid Ångströmlaboratoriet

Information till anställda, studenter och besökare i de publika ytorna på Ångström faller under intendenturens serviceområde. Utöver tjänster såsom anslagstavlor, digitala informationsskärmar och utlåning av posterskärmar tillhandahålls även kommunikationsutrustning som kopiatorer, projektorer och videokonferenslösningar. Använd länkarna nedan för att hitta fullständig information om tjänsterna: 

Anslagstavlor & posterskärmar

Intendenturen ansvarar för de allmänna anslagstavlorna vid Ångströmlaboratoriet. De rensas från alla anslag den sista arbetsdagen i månaden. Häftpistol får inte användas. Använd häftstift.

Institutionerna ansvarar för sina egna anslagstavlor i de egna lokalerna. UTN och deras underavdelningar ansvarar för de anslagstavlor de blivit tilldelade.

Var vänlig och respektera de regler och anvisningar som finns vid respektive anslagstavla. Se även Uppsala universitets regler och riktlinjer för affischering.

Posterskärmar för temporära utställningar

Utställningsytor i hus 1 (plan 0) tillika posterskärmar för temporära utställningar bokas i receptionen.

Biblioteksservice

Ångströmbiblioteket är ett av många ämnesbibliotek vid Uppsala universitet. Bibliotekets främsta uppgift är att ge service till studenter och personal vid Uppsala universitet, men även allmänheten kan få tillgång till stora delar av bibliotekets samlingar och service. Ångströmbiblioteket är även hem för Ångström Visualisation Lab och Ångström Makerspace.

Digitala informationsskärmar

De digitala informationsskärmarna är en kanal för information där universitetet är avsändare och målgruppen är studenter, anställda och andra besökare. Intendenturen administrerar de publika informationsskärmarna vid Ångströmlaboratoriet. Utöver dessa finns det informationsskärmar associerade till vissa avdelningar, institutioner och andra avgränsade områden.

Publika informationsskärmar vid Ångströmlaboratoriet

Intendenturen har placerat digitala informationsskärmar vid huvudentréerna till Ångströmlaboratoriet.

Annonsera på informationsskärmarna: Kontakta Nazariy Souchelnytskyi om du vill annonsera på de publika informationsskärmarna. Kontakt bör ske senast en vecka innan evenemanget för planering och eventuell hjälp med produktion av material. Andra informationsskärmar administreras av ägande avdelning eller institution.

Kopiering & utskrift

För att kunna kopiera, skriva ut eller scanna in dokument på de allmänna skrivarna vid Ångströmlaboratoriet behöver du ett passerkort som du sedan kopplar till eduPrint, Uppsala universitets gemensamma utskrifts- och kopieringssystem för studenter och anställda. läs mer om hur du går tillväga via länkarna nedan.

Upplever du problem med eduPrint, kontakta servicedesk@uu.se.

Inbindning och laminering

Inbindning av rapporter, examensarbeten och dylikt, erbjuds av receptionen. Inbindningen görs med limpärmar som har genomskinlig framsida. Försättsblad till examensarbeten tillhandahålls.

  • Inbindning av examensarbeten sker i sammarbete med studentservice
  • För inbindning eller laminering av annat material, kontakta receptionen.

För närvarande kostar inbindning 20:-/st. Laminering kostar 15:-/st. (max A3).

Uppsala universitets grafiska service

Uppsala universitets grafiska service hjälper institutioner och enheter med trycksaker, från idé till färdig produkt. Hit kan du vända dig med både små och stora uppdrag – från formgivning, rådgivning och offertförfrågan, till tryckerikontakter. Se information till personal under grafisk service i medarbetarportalen

Telefoni

Uppsala universitets teleservice är en del av IT-avdelningen och ansvarar för den administrativa delen av telefoniverksamheten. Enheten ger anställda hjälp med fast och mobil tjänstetelefoni. Läs mer om telefoni i medarbetarportalen.

Telefonnummer till anställda och specifika enheter vid Ångströmlaboratoriet finns på katalog.uu.se.

Mobiltelefoni

Eftersom Ångströmlaboratoriet har avskärmats från elektromagnetisk strålning kan det vara svårt att använda mobiltelefoner inomhus. Mottagningen varierar mycket mellan olika operatörer. Mikael Österberg, Universitetsgemensam IT, kan svara på frågor om mobiltelefoni inom Ångströmlaboratoriet.

Interntelefon

En interntelefon ansluten till universitetets växel finns vid receptionen under öppettider.

Konferenstelefoner

Konferenstelefoner finns i Beurlingrummet (10238), Mellanrummet (10234), samt i Rosetta (10239). Utrustning kan även lånas i receptionen. Telefonerna fungerar olika så testa gärna att utrustningen möter dina behov en stund före mötet. Vid problem kontakta vaktmästeriet.

Videokonferens

Uppsala universitet har i samarbete med SLU installerat ett antal videokonferensanläggningar vid olika campusområden. Syftet är att det ska finnas bred tillgång till videokonferens för vår verksamhet, såväl för undervisning som för forskning och administration. Anläggningarna får brukas av alla anställda och kostar ingenting att använda utöver eventuell lokalhyra.

1. Inför ditt videokonferensmöte

Vid Ångströmlaboratoriet finns mobila videokonferensanläggningar placerade i teknikförrådet 10202. Det finns två typer av mobil videokonferensutrustning.

  • En vagn består av skärm, mikrofon och kamera och används fristående från dator vid videokonferens.
  • En vagn är e-mötesutrustad med enbart kamera, högtalare och mikrofon och kräver dator för att ansluta till ett möte (via t.ex. Zoom).

Bokningar för videokonferensutrustningen på Ångström

2. Boka ditt videokonferensmöte

Support för inkoppling nås via support@polacksbacken.uu.se. Se till att kontakta supporten i god tid innan ditt bokade möte.

3. Efter ditt videokonferensmöte

Anläggningen ska återlämnas i rummet där den är stationerad samma dag och kopplas in efter användandet (obs: koppla in både ström- och nätverkskabel). Videokonferensutrustningen ska bokas för hela den tid utrustningen inte är i sitt rum.

Utställningar och konst

Verksamheterna vid Ångströmlaboratoriet kan i olika former visa upp och marknadsföra sin verksamhet och sina resultat i de allmänna delarna av husen. Konst- och presentationsgruppen prövar och bedömer enskilda önskemål från verksamheterna. 

Information i allmänytorna anslås i första hand via redan etablerade kanaler såsom anslagstavlor, digitala informationsskärmar eller s.k. trottoarpratare/stativ. Uppsättande av diverse lappar/information på för detta ej avsedd plats är inte tillåtet. Intendenturen tillhandahåller nödvändig utrustning, trottoarpratare/stativ etc. Idéer från verksamheten om nya/alternativa metoder/system hanteras av konst- och presentationsgruppen.

Önskemål om utställningar/presentationer/marknadsföring i allmänytorna prövas av konst och presentationsgruppen. Sådant medgivande ska vara skriftligt och tidsbegränsat. Vid behov av fast installation (t.ex. el för belysning) eller installation som kan medföra skada på fastigheten ska medgivande från fastighetsägaren först inhämtas. Detta görs genom intendenturen. Oklarheter gällande kostnader förknippade med ovanstående löses i samråd med intendenturen.

När du vill anslå, ställa ut något eller göra en presentation i de gemensamma lokalerna

  • Vänd dig till receptionen om det är för en kort tid såsom några timmar eller en dag, de hjälper till att boka plats för utställningar samt tillhandahåller posterskärmar. 
  • Vänd dig till konst- och presentationsgruppen om det ska vara för en längre tid.

Övrig IT & datorservice

IT- och datorsupport vid Ångströmlaboratoriet är uppdelad på institutionsnivå. Datoransvariga kontaktpersoner listas här.

Det finns även ett antal studentdatasalar på både Informationsteknologiskt centrum och Ångströmlaboratoriet för såväl undervisning som allmänt nyttjande.

För gäster ges datorsupport och gästkonton via intendenturens kontaktperson Mikael Österberg.

Anställda kan administrera lösenord m.m. genom att logga in på sitt användarkonto här. Problem med centralt administrerade IT-system hanteras av universitetsgemensam IT.

Senast uppdaterad: 2022-03-01